โครงการยุวทูตสะพานเสียง

โครงการฯได้ปิดรับสมัครรุ่นที่ 2  ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการระหว่าง กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2015

SSYA Poster Th

รายละเอียดโครงการฯ

โครงการยุวทูตสะพานเสียงปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติโดยการคัดเลือกยุวทูตคำนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความสนใจของผู้สมัครในกิจกรรมของโครงการฯ โดยผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นยุวทูตของโครงการฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในองค์กรภาคประชาสังคม (Civil society organisations) ที่เข้าร่วมโครงการที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย อาสามัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตของโครงการฯจะได้รับการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) องค์กรเครือข่าย และมหาวิทยาลัยต้นสังกัด และได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจริงในกิจกรรมที่หลากหลายที่เกี่ยวกับประเด็นการโยกย้ายถิ่นและการคุ้มครองสิทธิแรงงานกับองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับเลือก เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมในประเด็นแรงงานข้ามชาติ  การให้บริการและคำปรึกษาทางกฎหมาย การลงพื้นที่กับองค์กรเพื่อพบปะกับแรงงานข้ามชาติ การสอนภาษาให้กับกลุ่มแรงงานในศูนย์สอนภาษา การร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่ตอบสนองกับความต้องการของภาคประชาสังคม และกลุ่มแรงงานในพื้นที่ และอื่นๆ นอกจากนี้เยาวชนจะมีโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์ในหลากหลายแง่มุมผ่านช่องทางสื่อต่างๆภายใต้โครงการอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและการสนับสนุนของแรงงานข้ามชาติที่มีต่อประเทศไทย นอกจากนี้ยุวทูตฯจะได้เรียนรู้ทักษะการทำงานในองค์กร ทักษะการการจัดการและการดำเนินโครงการฯและทักษะอื่นๆอันจะส่งผลประโยชน์ต่อการทำงานของยุวทูตฯในอนาคต หลังจากการเข้าร่วมโครงการยุวทูตจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือค่ายผู้นำเยาวชนภายใต้โครงการสะพานเสียงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (agents of change) ในมหาวิทยาลัยหรือชุนชนของตนต่อไป

โครงสร้างของโครงการ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการมอบหมายงานอาสาสมัครหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยที่ยุวทูตฯจะเข้าร่วมงานอาสาสมัครตลอดระยะเวลาของโครงการโดยเข้าร่วมโครงการ 1-3 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้อมกับตารางเวลาเรียนและความพร้อมของยุวทูต  ยุวทูตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเบี้ยเลี้ยงซึ่งครอบคลุมค่าอาหารและค่าเดินทานตลอดการเข้าร่วมโครงการ  โดยโครงการรอบต่อไปจะเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

• Thai Action Committee for Democracy in Burma (TACDB) คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า
• Foundation for the Health and Knowledge of Ethnic Labour (MAP) มูลนิธิเพื่อสุขภาพ และการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
• Foundation for Labour and Employment Promotion (Homenet) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
• Human Rights and Development Foundation (HRDF) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
• Foundation for AIDS Rights Thailand (FAR) มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
• World Vision Foundation of Thailand มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
• Raks Thai Foundation มูลนิธิรักษ์ไทย

หลักเกณท์การตัดสิน

คณะกรรมการภายใต้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะพิจารณาจากประวัติผู้สมัคร การตอบคำถามในใบสมัคร และคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครโดยคำนึงถึงสาขาที่ผู้สมัครเรียนอยู่ ประสบณ์การ และความสนใจของผู้สมัคร นอกจากนี้คณะกรรมการนะคำนึงถึงความสามารถทางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่นในบางองค์กรที่ได้กำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
•   กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในประเทศไทย
•   มีจิตอาสา และมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
•   มีทักษะการทำงานเป็นทีม และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•   สามารถร่วมงานอาสาสมัคร 1-3 วัน ต่อสัปดาห์

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับยุวทูตสะพานเสียงที่นี่.