นิทรรศการ ‘เสียงเพรียกหาแห่งการเดินทาง’ ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ

by Sinta Panyam

Facebook_Cover-Photo

 

 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันแรงานข้ามชาติสากล (๑๘ ธันวาคม) โครงการสะพานเสียง ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต จัดนิทรรศการแสดงศิลปะในหัวข้อ สียงเพรียกหาแห่งการเดินทาง (Journey of Voices) ระหว่างวันที่  ๑๖ ถึง ๒๑ ธันวาคม ๑๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๒๑.๐๐ น.  ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ

การจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปิน Public Delivery ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่รวมตัวกันทำงานศิลปะ และ ศิลปินชาวอเมริกาชื่อ Phil America โดยนิทรรศการครั้งนี้จะสะท้อนประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งอาศัยและทำงานในชุมชนประมงของประเทศไทย เป็นการนำเสนอศิลปะแบบปฏิสัมพันธ์เชิงลึก รอบด้าน รวมถึงงานศิลปะการจัดวางรูปประติมากรรมเรือประมงขนาดเท่าของจริง ระบบวิดิทัศน์จำนวน ๑๖ ช่อง และผลงาน สามมิติ ขนาดใหญ่นำเสนอในรูปแบบภาพข้อมูล

นอกจากนี้ จะมีการจัดแสดงภาพถ่ายของคุณโจ้ อภิลักษณ์ พวงแก้ว ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการรณรงค์ของโครงการการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายขององค์การแรรงงานระหว่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทยเพื่อเรียกร้องให้สาธารณชนให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น และทัศนะคติของตน จะมีการฉายวิดีโอซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ แรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้ผู้ชมได้และรับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ถ่ายทอดจากความคิดเห็นและทัศนคติของแรงงานข้ามชาติโดยตรง

โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีการเชิญบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม อาทิ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก(ESCAP) โครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ(UN-ACT) กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย(DFAT) และ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AusAID)

เพื่อสะท้อนประสบการณ์ มุมมอง และความเชื่อต่างๆ ต่อแรงงานข้ามชาติ และแสดงความคิดเห็นต่อความสำคัญของแรงงานข้ามชาติในฐานะที่เป็นส่วนสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำเสนอแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถถ่ายภาพผลงาน และใช้แฮชแทกเพื่อร่วมสร้างแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและเรื่องราวเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติบนโลกออนไลน์

#JourneyOfVoices 

#InternationalMigrantsDay

@Saphansiang 


About the Author


Sinta Panyam