Category Archive for: News&Updates

Saphan Siang on The New York Times

by Sinta Panyam

Screenshot 2015-07-26 21.49.30

Thai Students Work With Migrants to Combat Discrimination BANGKOK (Thomson Reuters Foundation) – When Thai student Pornthep Pornsiricherd was a child, his family had a housemaid from Myanmar whom they treated as one of the family. She ate meals with them, went to the market with them, and spent all her time with them. It…Saphan Siang Youth Ambassador Capstone Event

by Sinta Panyam

SSYA

Saphan Siang Youth Ambassador Capstone Event 5 June 2015 – To celebrate the achievements of Round II of the Saphan Siang Youth Ambassador programme, a Capstone (Graduation) Event was held on 5 June 2015 in Bangkok. The event was an opportunity for all twenty Youth Ambassadors and host organizations (CSO partners) to share their experiences;…Youth Ambassadors (Round II) – Orientation Training Event, 29-30 January 2015 @UNCC

by Sinta Panyam

SSYAII_OrientationTraining

The selection of the Saphan Siang Youth Ambassadors Round II has now been completed. Twenty Youth Ambassadors have been selected and will start their volunteer placements from Feburary to May 2015. These 20 talented university students – from Chiang Mai to Songkhla – will embark on 20 unique volunteer placements with 10 civil society organisations across Thailand. They will learn about migrant…The Saphan Siang Special: Facts about Migrant Workers in Thailand

by Eliza Marks

553226_327220744037868_2015539010_n

Amidst the traffic jams of Bangkok, groups of migrant workers huddled on the back of trucks with t-shirts wrapped around their faces as masks, being ferried from construction site to construction site, are a frequent sight. I’ve often thought of the invisibility of these workers, and how their voices and stories could be projected. That’s…นิทรรศการ ‘เสียงเพรียกหาแห่งการเดินทาง’ ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ

by Sinta Panyam

Facebook_Cover-Photo

    เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันแรงานข้ามชาติสากล (๑๘ ธันวาคม) โครงการสะพานเสียง ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต จัดนิทรรศการแสดงศิลปะในหัวข้อ เสียงเพรียกหาแห่งการเดินทาง (Journey of Voices) ระหว่างวันที่  ๑๖ ถึง ๒๑ ธันวาคม ๑๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๒๑.๐๐ น.  ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ การจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปิน Public Delivery ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่รวมตัวกันทำงานศิลปะ และ ศิลปินชาวอเมริกาชื่อ Phil America โดยนิทรรศการครั้งนี้จะสะท้อนประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งอาศัยและทำงานในชุมชนประมงของประเทศไทย เป็นการนำเสนอศิลปะแบบปฏิสัมพันธ์เชิงลึก รอบด้าน รวมถึงงานศิลปะการจัดวางรูปประติมากรรมเรือประมงขนาดเท่าของจริง ระบบวิดิทัศน์จำนวน ๑๖ ช่อง และผลงาน สามมิติ ขนาดใหญ่นำเสนอในรูปแบบภาพข้อมูล นอกจากนี้ จะมีการจัดแสดงภาพถ่ายของคุณโจ้ อภิลักษณ์ พวงแก้ว ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการรณรงค์ของโครงการการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายขององค์การแรรงงานระหว่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทยเพื่อเรียกร้องให้สาธารณชนให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น และทัศนะคติของตน จะมีการฉายวิดีโอซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ แรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้ผู้ชมได้และรับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ถ่ายทอดจากความคิดเห็นและทัศนคติของแรงงานข้ามชาติโดยตรง โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีการเชิญบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม อาทิ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก(ESCAP) โครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ(UN-ACT) กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย(DFAT) และ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AusAID) เพื่อสะท้อนประสบการณ์ มุมมอง และความเชื่อต่างๆ ต่อแรงงานข้ามชาติ และแสดงความคิดเห็นต่อความสำคัญของแรงงานข้ามชาติในฐานะที่เป็นส่วนสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำเสนอแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถถ่ายภาพผลงาน…Engaging Youth to Change Public Attitudes towards Migrant Workers

by Sinta Panyam

Saphan Siang Youth Ambassadors-1

ILO News — Saphan Siang Youth Ambassadors: Engaging youth to change public attitudes towards migrant workers. Migrant workers often suffer from discrimination and biased public attitudes in Thailand. An ILO-supported programme aims to change the situation by engaging a group of university students with the migrant workers. Better understanding and mutual respect has been created. They are…May Day Celebrations

by Sinta Panyam

SSYA-on-May-Day

In celebrating the International Labour Day (or May Day) this year, a number of Saphan Siang Youth Ambassadors were engaged with their host organisations in promoting labour rights. Among other Youth Ambassadors, Kanokwan Mungkalasawat (Fai) and Boonnian Na Thalang (Mai) assisted MAP Foundation in organising an event called  “May Day Migrant Labour Conference: Proper Social Welfare for Work”, and marched…Saphan Siang Youth Ambassadors Orientation Training, Udon Thani

by Sinta Panyam

  • Posted on มีนาคม 17, 2014

  • Comments Off on Saphan Siang Youth Ambassadors Orientation Training, Udon Thani

  • News&Updates

SSYA

Twelve selected Youth Ambassadors travelled to Udon Thani province on 14-16 March, 2014 to attend the Orientation Training. Youth Ambassadors participated in various trainings to equip themselves with better understanding on migrant worker issues. They also learned about communication strategies and creative tools they will be using while being engaged with their respective NGOs in their volunteer…